دریچه تنظیم هوا

goals

بی شک در این برهه زمانی که تحریم اقتصادی ایران همزمان با بحرانهای اقتصاد جهانی منجر به رسوب بحران در بخشهای تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاههای صنعتی و تولیدی و در نتیجه تعطیلی آنها و یا کاهش تولید و افزایش ضررها شده است اهمیت برنامه ریزی و هدفمندی پر رنگ تر جلوه خواهد کرد. گروه دریچه سازی کیمیا صنعت نیز بر همین اساس هدف مندی و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار داده و اهداف خود را بر دو پایه میان مدت و بلند مدت طرح ریزی نموده است.

برخی از این اهداف شامل:

1- تحقیق، توسعه و توانمند سازی کارشناسان مربوطه

2- الزام کارشناسان به گذراندن دوره های آموزشی مرتبط

3- تاسیس واحد خدمات جهت ارائه خدمات کانال کشی و پیاده سازی سیستم هاتی تهویه مطبوع

4- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

5- طراحی محصولات جدید بر مبنای نیاز مشتریان

6- اخذ استانداردها ی ملی و جهانی و ... می باشد.