دریچه کولر

1- دریچه کولر
الف- دریچه های کولر پشت سیم از جنس آهن-دمپر جدید
ب- دریچه کولر پشت میخ از جنس آهن- دمپر جدید
ج- دریچه کولر پشت بلند از جنس آهن
د- دریچه کولر از جنس آلمینیوم
ه- دریچه کولر پلاستیکی

موارد مصرف: 
جهت نصب در داخل ساختمان برای تنظیم هوای ورودی کولرهای آبی
قابلیت:
تنظیم جریان ورودی هوا در چهار جهت راست ،چپ، بالا و پایین

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001

نام محصول:دریچه کولر کیمیا صنعت کد محصول:001