دریچه پادری

- دریچه های پادری
الف- دریچه های پادری از جنس آهن
ب- دریچه های پادری دوقابه از جنس آلومینیوم

موارد مصرف:
جهت نصب روی درب های ورودی ساختمانی،بیمارستان ها، ادارات و مکان های عمومی
قابلیت ها:
انتقال هوا بین دو طرف درب – جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل اتاق در مکان های عمومی

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004

نام محصول:دریچه پادری کیمیا صنعت کد محصول:004