دریچه طرح چوب

الف- دریچه کولر طرح چوب
ب- دریچه پادری طرح چوب

موارد مصرف: دریچه های طرح چوب برای استفاده در مکان هایی جهت همخوانی رنگ بندی دریچه با محیط اطراف

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003

نام محصول:دریچه طرح چوب کیمیا صنعت کد محصول:003