دریچه سقفی

- دریچه ها ی سقفی
الف- دریچه سقفی دو طرفه
ب- دریچه سقفی سه طرفه
ج- دریچه سقفی چهارطرفه
د-دریچه سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی
ه- دریچه گرد سقفی

جنس دریچه ها و دمپر ها بسته به نیاز و سفارش مشتری از آلومینیوم یا آهن می باشد

قابلیت ها:
پخش هوا باقابلیت جهت دهی 3 ،2،1 و4 طرفه
مناسب جهت هوای رفت و هوای برگشت
کنترل هوادهی با دمپر
دردو نوع تخت وبرجسته می باشد
موارد مصرف:
1-جهت نصب در سقف برای تنظیم هوای ورودی کولر های آبی
2-مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز باافت فشار متوسط
3-جهت نصب در سقف های کاذب
4- بیمارستان ها ،اداره ها وساختمان ها ارتفاع سقف تا 4متر

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002

نام محصول:دریچه سقفی کیمیا صنعت کد محصول:002