دریچه رونما

جنس دریچه رونما از ورق آلومینیوم یا ورق های رنگی آهن یا پلاستیک می باشد.
موارد مصرف: نصب روی نمای بیرونی ساختمان ها و همچنین نمای داخلی ساختمان (آشپزخانه و سرویس بداشتی)
قابلیت: برای تامین هوا تازه داخل ساختمان

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012

نام محصول:دریچه رونما کیمیا صنعت کد محصول:012